Leaderboard

Sunday, November 17, 2013

Sửa Negative Feedback được không?

Hi thầy,

Vì tức quá nên e-mail kể thầy nghe cho đỡ. Em công tình build từng positive feeback, được 29 cái 100%. Vậy mà bỗng nhiên đâu có chị Việt Nam nào mua cái iphone 5 cover xong feed back lại "on time" nhưng lại để negative, làm em bị mất 100% và còn bị 1 cái negative vô lý nữa chứ, tức quá em report eBay và em contact buyer, she said "oh sorry".

Em nghĩ chắc họ click nhầm, nhưng làm kiểu này làm sao mình gỡ được thầy, tuy có thể họ không cố ý nhưng vậy thiệt thòi mình quá.

Thanks, Marvin

Đáp:

Một seller có thể yêu cầu xem xét lại Thông tin phản hồi tiêu cực (negative feedback) hay trung lập (neutral feedback) mà buyer đã cung cấp vì một sai lầm nào đó. Khi điều này xảy ra, seller có thể yêu cầu eBay can thiệp. eBay sẽ gửi cho buyer một email thông báo yêu cầu này của seller.

Thay đổi Feedback cho seller (Revising a seller's Feedback)

Nếu buyer đồng ý thay đổi Feedback cho sellerbuyer sẽ làm như sau:

1. Trong email buyer nhận được của eBay, buyer sẽ nhấp vào nút "Accept request" để hiển thị trang Thông tin phản hồi của người bán (display the Revise seller's Feedback page)
Chọn nút radio để sửa đổi Thông tin phản hồi.
Lưu ý: Buyer không thể thay đổi một đánh giá trung lập cho một đánh giá tiêu cực (Buyer can’t change a neutral rating to a negative rating).
2. Nhấp vào "Revise comment"
3. Chọn số lượng ngôi sao (number of stars) cho mỗi điều sau đây:
  • How accurate was the item description?
  • How satisfied were you with the seller's communication?
  • How quickly did the seller ship the item?
  • How reasonable were the shipping and handling changes?
4. Nhấp vào nút Sửa đổi Thông tin phản hồi (Click the Revise Feedback button).
Xem xét các phản hồi ban đầu và sửa đổi (revised Feedback).
5. Để xác nhận thay đổi, buyer nhấp vào nút  Xác nhận (Confirm button)
Nếu buyer muốn quay trở lại và thực hiện thay đổi, nhấp vào nút Chỉnh sửa (To go back and make changes, click Edit).

Điều mà seller nên làm là liên lạc trước với buyer để có được sự thỏa thuận, trước khi gởi yêu cầu sửa đổi Feedback cho eBay qua "resolution center".


***

Hãy vô thẳng một trong những category dưới đây để mua hàng

Click Here     Click Here     Click Here    Click Here     Click Here    Click Here     Click Here     Click Here     Click Here     Click Here    


No comments:

Post a Comment